Κορυφαία ιδιόκτητα εργαλεία λύσεων επιτάχυνσης νέφους που πρέπει να γνωρίζετε

0
Κορυφαία ιδιόκτητα εργαλεία λύσεων επιτάχυνσης νέφους που πρέπει να γνωρίζετε

Οι λύσεις Cloud Acceleration είναι προϊόντα υπολογιστικού νέφους που πωλούνται σε παρόχους υπηρεσιών cloud για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να διαχειριστούν, να παρακολουθήσουν και να ασφαλίσουν υπηρεσίες cloud για τους πελάτες τους.

Τα προϊόντα επιτάχυνσης cloud παρέχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

– Μειώστε τα έξοδα διαχείρισης cloud

– Αυξήστε την ευελιξία κατά την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών cloud

– Ενοποίηση δεξαμενών πόρων για την ελαχιστοποίηση του κόστους

– Βελτιώστε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας cloud

– Μεγιστοποιήστε την απόδοση της υπηρεσίας cloud

– Κλιμάκωση υπηρεσιών για την αντιμετώπιση εκρήξεων ζήτησης

– Επίτευξη καλύτερης ασφάλειας και διακυβέρνησης για το cloud computing.

Τα προϊόντα επιτάχυνσης cloud χαρακτηρίζονται από τα ιδιόκτητα ενσωματωμένα εργαλεία τους, τα οποία παρέχουν στους παρόχους υπηρεσιών cloud βαθιά γνώση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του πιστοποίηση cloud computing και τους πόρους. Οι λύσεις επιτάχυνσης cloud προσφέρουν στους παρόχους υπηρεσιών cloud τη δυνατότητα συλλογής, σύγκρισης και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων από πόρους υπολογιστικού νέφους.

Τα προϊόντα επιτάχυνσης cloud παρέχουν επίσης στους παρόχους υπηρεσιών cloud δυνατότητες βελτιστοποίησης που τους επιτρέπουν να διαμορφώνουν τις ρυθμίσεις των πόρων cloud για να μεγιστοποιούν την απόδοση του cloud computing για υπηρεσίες cloud.

Αυτοματοποιούν τη διαμόρφωση και τη διαχείριση των πόρων cloud μέσω ενός συνόλου ιδιόκτητων ενσωματωμένων εργαλείων: διεπαφές διαχείρισης cloud, μηχανές αυτοματισμού υπηρεσιών cloud και μηχανές ενορχήστρωσης cloud.

Διεπαφή διαχείρισης νέφους (CMI):

Παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών cloud δυνατότητες ανάλυσης cloud για πόρους υπολογιστικού νέφους όπως διακομιστές, αποθήκευση και δικτύωση.

CMI εκτελείται σε εικονικές συσκευές ή λογισμικό υπηρεσιών cloud που είναι εγκατεστημένο στον πόρο υπολογιστικού νέφους του πελάτη για τη συλλογή δεδομένων πόρων υπολογιστικού νέφους.

Το CMI έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε υπολογιστικούς πόρους των παρόχων υπηρεσιών cloud, όχι σε πόρους υπολογιστών πελατών στο cloud. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες cloud έχουν μόνο την επιλογή να μισθώσουν τη διεπαφή διαχείρισης cloud από παρόχους υπηρεσιών cloud για υπηρεσίες cloud που αγοράζουν ή είναι συνδρομητές.

Αυτά περιορίζουν την ικανότητα των πελατών cloud να έχουν μεγαλύτερη εικόνα των πόρων τους στο cloud. Οι δυνατότητες ανάλυσης cloud CMI περιλαμβάνουν διαχείριση κύκλου ζωής υπηρεσιών cloud, προγραμματισμό πόρων cloud και αυτοματοποίηση παροχής cloud.

Η διεπαφή διαχείρισης cloud χρησιμοποιεί ένα σύνολο ενσωματωμένων API cloud (διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών) και υπηρεσίες επεξεργασίας παρτίδας cloud. Αυτά παρέχουν στους παρόχους υπηρεσιών cloud τη δυνατότητα να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται τους πόρους τους στο cloud μέσω εφαρμογών λογισμικού που φιλοξενούν σε πόρους υπολογιστικού νέφους.

Ο πάροχος υπηρεσιών Cloud, η διεπαφή διαχείρισης cloud, τα ενσωματωμένα API στο cloud και οι υπηρεσίες επεξεργασίας παρτίδων cloud περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Διαχείριση εικονικής μηχανής για πόρους υπολογιστικού νέφους

– Ενορχήστρωση δικτύωσης για πόρους δικτύωσης cloud

– Αυτοματισμός παροχής αποθήκευσης

– Προγραμματισμός χρήσης πόρων cloud σύμφωνα με SLA (συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών)

Μηχανή Αυτοματισμού Υπηρεσιών Cloud (CSAE):

Παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών cloud δυνατότητες ενορχήστρωσης cloud για πόρους υπολογιστικού νέφους.

Η μηχανή αυτοματοποίησης υπηρεσιών cloud έχει ενσωματωμένες υπηρεσίες Web cloud που φιλοξενούνται σε πόρους υπολογιστικού νέφους για την αυτοματοποίηση της παροχής, διαμόρφωσης και διαχείρισης υπηρεσιών cloud για πόρους υπολογιστικού νέφους.

Οι δυνατότητες ανάλυσης cloud CSAE περιλαμβάνουν αυτοματισμό ασφάλειας υπηρεσιών cloud, αυτοματοποίηση διαμόρφωσης λογισμικού cloud και παροχή πόρων cloud.

Διαχείριση cloud CSAE Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες Web διεπαφής cloud περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Διαχείριση κύκλου ζωής αποθήκευσης για πόρους αποθήκευσης cloud – Διαχείριση κύκλου ζωής δικτύου για πόρους δικτύωσης cloud

– Διαμόρφωση λειτουργικών συστημάτων και διακομιστών εφαρμογών σε εικονικές μηχανές

– Ενορχήστρωση πόρων δικτύωσης cloud για υπηρεσίες cloud

– Παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σύμφωνα με συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών cloud (SLA)

Cloud Orchestration Engines (COE):

Οι μηχανές ενορχήστρωσης cloud παρέχουν στους παρόχους υπηρεσιών cloud τη δυνατότητα να κλιμακώνουν τους πόρους υπολογιστικού νέφους ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτό το εργαλείο παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών cloud προγραμματισμό χωρητικότητας cloud και αυτοματοποίηση παροχής πόρων cloud για πόρους υπολογιστικού νέφους.

Η μηχανή ενορχήστρωσης cloud παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών cloud να διαμορφώνουν και να διαχειρίζονται πόρους υπολογιστικού νέφους μέσω εφαρμογών λογισμικού που φιλοξενούν στους πόρους τους υπολογιστικού νέφους. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών cloud να δημιουργούν τις μοναδικές διεπαφές διαχείρισης cloud.

Η μηχανή ενορχήστρωσης cloud κάνει τα εξής:

– Παροχή πόρων υπολογιστικού νέφους σύμφωνα με συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών cloud (SLA)

– Προγραμματισμός χρήσης πόρων cloud σύμφωνα με συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών cloud (SLA) – Διαμόρφωση λειτουργικών συστημάτων και διακομιστών εφαρμογών σε εικονικές μηχανές

– Ενορχήστρωση πόρων υπολογιστικού νέφους για υπηρεσίες cloud

– Παροχή πόρων αποθήκευσης cloud

Cloud Compute Resource Lifecycle Management (CCR LM):

Οι δυνατότητες ανάλυσης cloud CCR LM περιλαμβάνουν διαχείριση κύκλου ζωής πόρων υπολογιστικού νέφους για εικονικές μηχανές, πόρους δικτύωσης cloud και πόρους αποθήκευσης cloud.

Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες Web στις διεπαφές διαχείρισης cloud CCR LM περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Αυτοματοποίηση παροχής υπηρεσιών cloud

– Διαμόρφωση πόρων υπολογιστικού νέφους σύμφωνα με συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών cloud (SLA)

– Ενορχήστρωση υπολογιστικού νέφους, δικτύωσης cloud και πόρων αποθήκευσης cloud για υπηρεσίες cloud

Cloud Analytics Engine (CAE):

Παρέχει στους παρόχους υπηρεσιών cloud δυνατότητες παρακολούθησης πόρων cloud. Η μηχανή ανάλυσης cloud χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιστού για την παρακολούθηση πόρων υπολογιστικού νέφους για την αντιμετώπιση προβλημάτων υπηρεσιών cloud.

Οι υπηρεσίες της μηχανής ανάλυσης cloud περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Παρακολούθηση υπολογιστικού νέφους, δικτύωσης cloud και πόρων αποθήκευσης cloud για αστοχίες

– Αντιμετώπιση προβλημάτων υπηρεσιών cloud

– Αυτοματοποίηση χωρητικότητας υποδομής cloud

Το cloud computing ως μοντέλο επιτρέπει την πανταχού παρούσα, βολική πρόσβαση στο δίκτυο σε μια κοινόχρηστη δεξαμενή διαμορφώσιμων υπολογιστικών πόρων όπως δίκτυα, διακομιστές, αποθηκευτικός χώρος, εφαρμογές και υπηρεσίες. Αυτοί οι πόροι μπορούν να απελευθερωθούν γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης ή αλληλεπίδραση με τον πάροχο υπηρεσιών. Αυτό το μοντέλο λύσεων επιτάχυνσης cloud προωθεί τη διαθεσιμότητα και περιλαμβάνει πέντε μοντέλα υπηρεσιών cloud: υπολογιστικό νέφος, αποθήκευση cloud, ασφάλεια στο cloud, ανάλυση cloud και διαχείριση cloud.

παρόμοιες αναρτήσεις

Leave a Reply